Pranešėjų apsauga

Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie
pažeidimą Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre.

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose
pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių
asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes
pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius,
užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Įgyvendinant šį įstatymą, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre įdiegtas vidinis
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar
teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

 

Atkreiptinas dėmesys, jog vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar
pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus, todėl nelaikomas
pranešimu.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui
gali pateikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai atvykęs į Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą adresu: Mažeikiai, Laisvės
g. 83, 113 kabinetą;
2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Mažeikių rajono šeimos ir vaiko
gerovės centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI
ASMENIŠKAI“;
3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu:  pranesk@mazeikiugloboscentras.lt
Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus įsakymu įstaigoje paskirtas
kompetentingas subjektas – Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės teisininkė – Rita Jonaitienė,
Tel. 8 694 34 543.

 

Kompetentingas subjektas užtikrina vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo
funkcionavimą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo
ir Aprašo nuostatų taikymo.

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant Vidinio informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalo ir jo funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 2 priedo nustatytos
formos pranešimo formą.

 

Nesilaikant pranešimo formos reikalavimo, pranešime privaloma nurodyti,
kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir nurodyta
pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkanti Pranešėjų apsaugos įstatyme
nustatytus požymius:
1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi,
darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją,
atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie
pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:
1. Pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo nuostatų;
2. Pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
3. Asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas
apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas.

 

Atkreiptinas dėmesys, jog asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus
taikomas konfidencialumas, bet ne anonimiškumas.

 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1. To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės
centre, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga
vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų,
kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie
pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti,
kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį
sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą
pateikusiam asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos Įstatymą. Žinomai melagingą
informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo
atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo ir jo funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2024-03-04.

Skip to content