Globos centro teikiamos paslaugos:


  Konsultavimas ir informavimas ketinantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), globėjais giminaičiais, įtėviais ar ketinantiems steigti šeimyną.

GIMK programos MOKYMAI būsimiems budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynoms, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų pasirengimo vertinimas globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą.

Socialinės konsultacijos: pagalba budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių šeimoms, šeimynoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, vaikų saugumą. Pagalba sudarant palankias fizines, ugdymosi ir emocines sąlygas augti šeimai artimoje aplinkoje.

Psichologinės konsultacijos: teikiama psichologinė pagalba tėvų globos netekusiems vaikams, globėjams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynoms, įvairių sričių specialistams, besidomintiems įvaikinimo ir globos klausimais psichologinėje srityje. Konsultacijų metu stiprinamas vaikų psichologinis atsparumas ir psichikos sveikata. Prevencinėmis priemonėmis skatinamas saugios ir palankios aplinkos kūrimas, padedantis vaikui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Psichologo veikla nukreipta į vaikų patyrusių emocines traumas, psichines raidos kompensavimą, jų asmenybės visumos, jausmų pusiausvyros atstatymą.

Globos koordinatoriaus pagalba: konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą.

Pagalbos teikimo koordinavimas – socialinės, psichologinės, psichoedukacinės, psichosocialinės, teisinės, konsultacinės ir kt. vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, jų pačių prašymu.

Savitarpio pagalbos grupių organizavimas: grupinės diskusijos, skirtos šeimoms, globojančioms vaikus, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant vieni kitiems suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją bei kartu ieškant alternatyvių problemų sprendimo būdų.

Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas: tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima ir artimaisiais. Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką.

Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

Skip to content